ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครเป็นผู้ให้บริการติดตั้งสำหรับงานที่รับทำผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ “VOLT MARKETPLACE”
( ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้” )
ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขที่ข้าพเจ้าสมัครเป็นผู้ให้บริการสำหรับงานที่รับทำ (ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะเรียกว่า “ช่าง/ผู้รับเหมา”) กับ บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 956/1 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 (ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะเรียกว่า “VOLT”) ตามที่ VOLT เป็นเจ้าของและเป็นผู้ให้บริการตลาดออนไลน์ หรือ ออนไลน์มาร์เก็ตเพลส (Online Marketplace) โดยใช้ชื่อว่า “VOLT MARKETPLACE” และช่าง/ผู้รับเหมา มีความประสงค์ที่จะเข้าเป็นผู้ให้บริการติดตั้ง เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปที่เป็นสมาชิกหรือตกลงใช้บริการของ VOLT MARKETPLACE (ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) ทั้งนี้เมื่อ VOLT ยอมรับข้าพเจ้าเข้าเป็นช่าง/ผู้รับเหมาแล้ว ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าสมัครการใช้งาน หรือ กดยอมรับเงื่อนไขของ VOLT MARKETPLACE และเมื่อข้าพเจ้าได้รับงานผ่านขั้นตอนที่กำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับกับงานที่ข้าพเจ้ารับทำให้แก่ลูกค้าต่อไป
1. VOLT ตกลงให้ช่าง/ผู้รับเหมา เป็นผู้ให้บริการติดตั้งลูกค้าผ่านตลาดออนไลน์ “VOLT MARKETPLACE” โดยช่าง/ผู้รับเหมาตกลงปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ นอกจากนี้ VOLT MARKETPLACE จะให้บริการอํานวยความสะดวกต่างๆ สำหรับงานที่รับทำแก่ช่าง/ผู้รับเหมา โดยช่าง/ผู้รับเหมาสามารถใช้บริการได้ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการให้บริการของ VOLT MARKETPLACE
2. ช่าง/ผู้รับเหมาเข้าใจและตกลงว่าจะปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการติดตั้งผ่านตลาดออนไลน์ “VOLT MARKETPLACE” ซึ่งได้แนบเป็นอยู่ท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (ภาคผนวก A, ภาคผนวก A1, ภาคผนวก A2 และ ภาคผนวก A3 ) และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้ VOLT สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และบริการของ VOLT MARKETPLACE ได้ตามดุลยพินิจของ VOLT แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ทันที นับจากที่มีการประกาศผ่านระบบ VOLT MARKETPLACE หรือ Line Official @voltmarketplace ซึ่งช่าง/ผู้รับเหมาตกลงที่จะมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบประกาศและนโยบายทั้งหมด
3. ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมทั้งการทําธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านตลาดออนไลน์ “VOLT MARKETPLACE” ให้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความของกฎหมายไทย
4. VOLT มีสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิกของ ช่าง/ผู้รับเหมา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ ช่าง/ผู้รับเหมาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้แม้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะสิ้นผลแล้ว ช่าง/ผู้รับเหมา ตกลงและรับว่าสําหรับคําสั่งซื้อ/คำสั่งติดตั้งที่เกิดขึ้นก่อนการมีผลของการยกเลิกการเป็นสมาชิกตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ช่าง/ผู้รับเหมา ยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ/คำสั่งติดตั้งงานที่รับทำให้แล้วเสร็จตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ทุกประการ โดยเฉพาะข้อกำหนดข้อ 2. ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ จนกว่าจะเสร็จสิ้นงานที่รับทำตามคำสั่งซื้อ/คำสั่งติดตั้งที่เกิดขึ้นก่อนการมีผลของการยกเลิกการเป็นสมาชิก
ภาคผนวก A
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการติดตั้งผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ “VOLT MARKETPLACE”
1. เงื่อนไขก่อนให้บริการผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ “VOLT MARKETPLACE”
1.1. ช่าง/ผู้รับเหมาจะต้องสมัครสมาชิกเว็บไซต์ที่ www.voltmarketplace.com/installers โดยให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กําหนดอาทิเช่น
1.1.1. ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลบริษัท ของผู้สมัคร ที่อยู่ เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้และ LineID
1.1.2. ข้อมูลการรับงานรับเหมา ประเภทงานที่รับเหมา พื้นที่ เขต จังหวัดที่ให้บริการรับเหมางานติดตั้ง
1.1.3. เอกสารสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาเลขที่บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าจ้าง
1.1.4. เอกสารภพ.20 และหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (กรณีช่าง/ผู้รับเหมาจดทะเบียนผู้เสียภาษีเงินได้หรือมีสถานะเป็นนิติบุคคล)
1.2. ช่าง/ผู้รับเหมาจะต้องเข้าอบรมกระบวนการ ระบบการทํางาน มาตรฐานการให้บริการของ VOLT MARKETPLACE และผ่านการทดสอบโดยทีมงานของ VOLT MARKETPLACE หรือแสดงผลงานที่เคยติดตั้งจริงอย่างน้อย 3 ผลงานให้ทีมงาน VOLT MARKETPLACE พิจารณา ทั้งนี้การพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ VOLT แต่เพียงผู้เดียว
1.3. ช่าง/ผู้รับเหมาจะต้องยินยอมให้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เพื่อความน่าเชื่อถือสําหรับลูกค้าและ/หรือร้านค้าที่ใช้บริการช่าง/ผู้รับเหมาติดตั้งผ่าน VOLT MARKETPLACE โดยจะต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้
1.3.1. ไม่มีประวัติต้องคดีความ ลักทรัพย์ ข่มขืนทําอนาจาร ทําร้ายร่างกาย ฆ่าคนตายโดยเจตนา หรือค้ายาเสพติด ภายใน 10 ปี ที่ผ่านมานับจากวันที่สมัคร
1.3.2. กรณีต้องคดียาเสพติดให้โทษ การพนัน ทะเลาะวิวาท จะต้องพ้นโทษมาแล้วปีนึงไปนับจากวันที่สมัคร
1.3.3. ไม่มีประวัติ ต้องคดีความดังกล่าวตามข้อ 1.3.1 และ 1.3.2 ซ้ำเกินกว่า 1 ครั้ง
1.4. ช่าง/ผู้รับเหมาจะต้องมีทีมงาน โดยใน 1 ทีมงาน ต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป คือ หัวหน้าช่าง 1 คน, ช่างทํางาน 1 คน และต้องมียานพาหนะและอุปกรณ์ เครื่องมือในการทํางาน รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยให้เพียงพอเหมาะสมกับประเภทงานที่รับ ช่าง/ผู้รับเหมาจะต้องมีกล้องถ่ายรูป หรือ โทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูปได้ มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตั้งและใช้งานระบบของ VOLT MARKETPLACE ได้ สามารถถ่ายรูปและอัพโหลดรูปภาพความคืบหน้าของงาน ตลอดจนรูปผลงานที่สำเร็จผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้
2. เงื่อนไขการให้บริการผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ “VOLT MARKETPLACE”
2.1. เมื่อ VOLT ได้รับคำสั่งจากลูกค้าที่ต้องการให้ช่าง/ผู้รับเหมาปฏิบัติงาน ทาง VOLT MARKETPLACE จะจัดทำใบเสนอราคา และ/หรือ วิธีการอื่นใดตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ( ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เรียกว่า “ใบเสนอราคา (ฉบับช่าง)” ) แจ้งให้ช่าง/ผู้รับเหมาทราบเป็นคราวๆไป โดยใบเสนอราคา (ฉบับช่าง) ดังกล่าวจะระบุ สถานที่ รายละเอียดของงาน ค่าแรงที่ช่าง/ผู้รับเหมาได้รับ ทราบล่วงหน้าเป็นคราว ๆ ไป และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
2.2. ช่าง/ผู้รับเหมา ที่เข้าสํารวจหน้างาน สามารถให้ข้อมูลเบื้องต้น ข้อแนะนํา หรือข้อควรระวัง รวมผลกระทบ กับ เจ้าของงานในกรณีที่เจ้าของงานหรือลูกค้าสอบถามได้
2.3. หลังสํารวจหน้างานเรียบร้อยแล้ว ช่าง/ผู้รับเหมา ต้องกรอกรายละเอียดลงในฟอร์มใบสํารวจหน้างานให้ครบถ้วน และแจ้งลูกค้าให้ทราบทุกประการ โดยหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการออกแบบและประมาณการเนื่องจากข้อมูล ในใบสํารวจไม่ครบถ้วน ทาง VOLT MARKETPLACE ซึ่งเป็นตัวแทนของลูกค้าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังได้ เช่น หากมีการวัดพื้นที่เกินจริง ทําให้ หลังติดตั้งแล้วสินค้าเหลือมากเกินกว่าจําเป็นหากลูกค้าขอคืนสินค้า ช่าง/ผู้รับเหมาต้องร่วมรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้ากลับคืนผู้ผลิตสินค้าเป็นต้น
2.4. ช่าง/ผู้รับเหมาต้องทํางานให้ถูกต้องและได้ตามมาตรฐานการติดตั้งที่กําหนดและถูกต้องตามที่ได้รับการฝึกอบรมกระบวนการติดตั้ง หรือมาตรฐานของสินค้านั้นๆ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจนเกิดความเสียหายต่อสินค้าวัสดุ รวมถึงทรัพย์สินของเจ้าของงาน ช่าง/ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในงานนั้นๆ ทั้งสินค้า, วัสดุ, ค่าแรงติดตั้ง รวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ของเจ้าของงานที่ได้รับผลกระทบด้วย
2.5. ช่าง/ผู้รับเหมาต้องติดตั้งตามแบบที่ผู้จ้างแจ้ง/หรือตามวิศวกรออกแบบเท่านั้น หากติดตั้งไม่ได้มาตราฐาน ช่าง/ผู้รับเหมาจะต้องมีการแก้ไขงานให้เรียบร้อย
2.6. ช่าง/ผู้รับเหมาต้องสวมอุปกรณ์ Safety ตามที่ VOLT MARKETPLACE กำหนดให้เหมาะสมกับหน้างาน เช่น หมวก รองเท้าผ้าใบ แว่นตากันฝ่นชุดอุปกรณ์ Safety ส่วนบุคคล เป็นต้น
2.7. ช่าง/ผู้รับเหมาต้องแต่งกายด้วยเสื้อกางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบสุภาพเหมาะสม สะดวกและปลอดภัยต่อการทํางาน
2.8. ช่าง/ผู้รับเหมาต้องปกป้องพื้นที่บริเวณรอบที่ทํางานก่อนเริ่มงานทุกครั้งตลอดจนจัดเก็บทําความสะอาดหน้างานให้สะอาดเรียบร้อยทุกครั้ง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ
2.9. ช่าง/ผู้รับเหมาต้องสามารถรับงาน ทํางาน และยินยอมให้เข้าตรวจสอบผลงานได้ตลอด
2.10. ช่าง/ผู้รับเหมาต้องตรวจสอบติดตั้งงานและถ่ายรูปหน้างานจริง และแจ้งความคืบหน้าทุกครั้งที่มีงานสํารวจและติดตั้งผ่านระบบของ VOLT MARKETPLACE หรือ ตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
2.11. ในบางประเภทงานติดตั้ง ช่าง/ผู้รับเหมาต้องผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานการติดตั้งตามที่กฎหมายกําหนด การต่อใบประกาศรองรับการทํางานต่างๆโดยค่าใช้จ่ายในการอบรมช่างผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.12. ช่าง/ผู้รับเหมาต้องไม่กระทําการตามข้อห้ามเมื่อปฏิบัติงานที่หน้างานลูกค้าดังนี้
2.12.1. ไม่ประกอบอาหารในพื้นที่ทํางาน
2.12.2. ไม่เก็บ เด็ด ตัด ผลผลิตต่างๆใบบริเวณบ้านลูกค้า
2.12.3. ไม่ขับถ่ายนอกเหนือพื่นที่ที่กําหนด
2.12.4. ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่ทํางานและพื้นที่ต้องห้าม
2.13. ช่าง/ผู้รับเหมาต้องยอมรับการให้ข้อเสนอแนะ ติชมหรือการให้คะแนนจากเจ้าของงาน/วิศวกรโดย VOLT MARKET PLACE และยินยอมให้มีการแสดงในประวัติการทํางานผ่าน VOLT MARKETPLACE ได้ ทั้งนี้ในกรณีที่มีการพิพาทกับเจ้าของงาน จนถึงขั้นไกล่เกลี่ยไม่ได้ ต้องแจ้งเหตุผลและสถานการณ์ให้ทาง VOLT MARKETPLACE ทราบ นอกจากนี้ทางช่าง/ผู้รับเหมายินยอมให้ VOLT MARKETPLACE เข้าตรวจสอบและไกล่เกลี่ยรวมถึงการยอมรับคําตัดสินจากเจ้าหน้าที่ของ VOLT MARKETPLACE และให้คำตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
2.4. ช่าง/ผู้รับเหมาต้องทํางานให้ถูกต้องและได้ตามมาตรฐานการติดตั้งที่กําหนดและถูกต้องตามที่ได้รับการฝึกอบรมกระบวนการติดตั้ง หรือมาตรฐานของสินค้านั้นๆ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจนเกิดความเสียหายต่อสินค้าวัสดุ รวมถึงทรัพย์สินของเจ้าของงาน ช่าง/ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในงานนั้นๆ ทั้งสินค้า, วัสดุ, ค่าแรงติดตั้ง รวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ของเจ้าของงานที่ได้รับผลกระทบด้วย
2.15. ช่าง/ผู้รับเหมาไม่สามารถใช้ชื่อ VOLT MARKETPLACE กับงานอื่นๆ ที่ไม่ได้รับจาก VOLT หากมีการร้องเรียน หรือตรวจสอบพบทาง VOLT MARKET PLACE มีสิทธิในการตัดคะแนนสมาชิกรวมถึงดําเนินการตามกฎระเบียบของ VOLT MARKETPLACE ต่อไป
2.16. ช่าง/ผู้รับเหมาตกลงยินยอมและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยตามที่กําหนดให้เอกสารภาคผนวก A.1
3. ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ช่าง/ผู้รับเหมาเสนอบริการ”
3.1. การบริการที่ช่าง/ผู้รับเหมาประสงค์จะให้บริการบนตลาดออนไลน์ VOLT MARKETPLACE ช่าง/ผู้รับเหมาตกลงส่งมอบรายการข้อมูลที่สมบูรณ์ถูกต้องให้ VOLT MARKETPLACE ดังนี้ ข้อมูลและขอบเขตงานบริการที่ช่าง/ผู้รับเหมาต้องการให้บริการ ราคาการให้บริการ พื้นที่ที่สามารถให้บริการได้ วันที่สามารถเข้าให้บริการได้ รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่จําเป็นตามมาตรฐานที่ VOLT MARKETPLACE กําหนด
3.2. การลงข้อมูลต่าง ๆ ในตลาดออนไลน์ VOLT MARKETPLACE ช่าง/ผู้รับเหมาเข้าใจและยอมรับว่า VOLT MARKETPLACE ไม่มีการรับรองความถูกต้อง สมบูรณ์หรือผลทางกฎหมายในข้อมูล ของช่าง/ผู้รับเหมา ทั้งนี้ช่าง/ผู้รับเหมามีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องตลอดเวลาโดยต้องแจ้งแก่ VOLT MARKETPLACE ทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาด
3.3. ช่าง/ผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําที่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามนี้
3.4. ช่าง/ผู้รับเหมาเข้าใจและยอมรับว่า VOLT MARKETPLACE มีสิทธินําข้อมูลใดๆ ที่ช่าง/ผู้รับเหมาไปใช้ได้ ทําซํ้าหรือเผยแพร่ได้ รวมทั้งมีสิทธิกําหนดรูปแบบเนื้อหาการประมวลผล
3.5. VOLT MARKETPLACE ขอสงวนสิทธิในการถอดถอนข้อมูลของช่าง/ผู้รับเหมาที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่เห็นสมควรที่จะระงับรวมทั้งการทําธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องของช่าง/ผู้รับเหมาโดยไม่ต้องแจ้งให้ช่าง/ผู้รับเหมาทราบล่วงหน้า
4. กิจกรรมทางด้านการค้า
4.1. VOLT เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการบริหาร กําหนดรูปแบบและดําเนินกิจกรรมทางการค้า การโฆษณาและประชาสัมพันธ์และการจัดรายการส่งเสริมการขายบนตลาดออนไลน์ VOLT MARKETPLACE โดยจะอนุญาตให้ช่าง/ผู้รับเหมาใช้เครื่องมือสื่อโฆษณาเอกสารและ/หรืออุปกรณ์ประกอบอื่นใดของ VOLT MARKETPLACE เพื่อดําเนินการตามที่กําหนด
4.2. หากช่าง/ผู้รับเหมามีความประสงค์จะดําเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์และ/หรือส่งเสริมการให้บริการผ่านช่องทางอื่นสามารถทําได้ แต่จะไม่ทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือส่งเสริมการบริการไปในทางที่เสียหายหรืออาจจะเสียหายต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของตลาดออนไลน์ “VOLT MARKETPLACE”
4.3. เพื่อให้การบริการของช่าง/ผู้รับเหมาสามารถทํายอดการบริการได้ดี ช่าง/ผู้รับเหมาจะให้ความสนับสนุนในด้านการสํารวจและให้ คําปรึกษา หรืออื่นใดตามที่ VOLT MARKETPLACE เห็นสมควร
4.4. ในการบริหารกิจกรรมด้านการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ VOLT MARKETPLACE มีสิทธิลง ไม่ลง ระงับการลงรายการบริการของช่าง/ผู้รับเหมาตามดุลพินิจของ VOLT แต่เพียงผู้เดียว
5. นโยบายราคาการให้บริการ
ช่าง/ผู้รับเหมาจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการกําหนดราคาบริการของช่าง/ผู้รับเหมาบนตลาดออนไลน์ VOLT MARKETPLACE ในราคาที่ไม่สูงไปกว่าราคาที่ลูกค้าสามารถซื้อได้จากช่าง/ผู้รับเหมาผ่านช่องทางจําหน่ายอื่นๆ โดยช่าง/ผู้รับเหมามีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของราคาบริการตลอดเวลา
6. เงื่อนไขการจ่ายงานให้สมาชิกทีมช่าง/ผู้รับเหมาของ VOLT MARKETPLACE
6.1. ช่าง/ผู้รับเหมาตกลงและยินยอมให้ VOLT มีอํานาจในการจัดการและมอบหมายงานให้และมีอํานาจในการพิจารณาจัดหาช่างที่เหมาะสมกับงาน
6.2. ช่าง/ผู้รับเหมาต้องระบุและอัพเดทตารางเวลางานของตนผ่านปฏิทินในระบบของ VOLT MARKETPLACE เสมอเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกวันสำรวจหรือติดตั้งตามวันเวลาว่างที่สะดวกของช่าง/ผู้รับเหมาได้
6.3. ช่าง/ผู้รับเหมาได้รับการจ่ายงาน และรายละเอียดของงานที่ถูกร้องขอตามประเภทงานพื้นที่การรับงานและเงื่อนไขของการรับงานตามที่ระบุไว้ในระบบที่มีการอัพเดทไว้ล่าสุดเท่านั้น
6.4. หากช่าง/ผู้รับเหมาไม่สามารถรับงานได้ตามที่ได้กําหนดในปฏิทินตารางงาน หรือ รับงานแล้วมีการปฏิเสธภายหลังหรือไม่เข้าหน้างานตามที่ตกลง ช่าง/ผู้รับเหมา จะถูกหักคะแนนถูกบันทึกประวัติในระบบหรือดำเนินการอื่นใด ตามเงื่อนไขของ VOLT MARKETPLACE และจะต้องรับผิดชอบ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหากถูกเรียกร้องจากลูกค้า
7. การดำเนินการคำเสนอขอรับบริการ
7.1. กรณีที่ช่าง/ผู้รับเหมาตอบรับคําขอรับบริการของลูกค้า VOLT MARKETPLACE จะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าช่าง/ผู้รับเหมาเป็นผู้ตอบรับคําขอรับบริการดังกล่าวโดยให้ช่าง/ผู้รับเหมาดําเนินการให้บริการตามกําหนดต่อไป
7.2. ช่าง/ผู้รับเหมาจะออกใบกํากับภาษีให้มีจํานวนเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บและส่งมอบให้ VOLT MARKETPLACE ทันทีที่ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น เพื่อให้ VOLT MARKETPLACE ดำเนินการเรียกเก็บจำนวนภาษีที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้า
7.3. ภายหลังจากที่ช่าง/ผู้รับเหมาตอบรับคําเสนอขอรับบริการของลูกค้าแล้วช่าง/ผู้รับเหมาตกลงจะไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนคําตอบรับดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม
7.4. ช่าง/ผู้รับเหมาตกลงจะจัดให้ลูกค้ามีสิทธิเลิกสัญญาได้ตามสิทธิของลูกค้าซึ่งกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง ซึ่งลูกค้ามีสิทธิปฏิเสธการรับงานภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับบริการ และช่าง/ผู้รับเหมาจะต้องคืนเงินให้แก่ลูกค้า ภายในเวลา 15 วันนับแต่วันที่ช่าง/ผู้รับเหมาได้ถูกบอกเลิกสัญญาและช่าง/ผู้รับเหมาตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าบริการที่ชําระให้กับ VOLT MARKETPLACE หรือผู้ให้บริการร่วมกับ VOLT MARKETPLACE แล้ว
7.5. VOLT MARKETPLACE เป็นผู้มีสิทธิขาดในการบริหารจัดการคําตอบรับคําเสนอขอรับบริการของช่าง/ผู้รับเหมารวมทั้งมีสิทธิระงับการดําเนินการหรือไม่ดําเนินการใดๆ ที่เห็นสมควร โดยช่าง/ผู้รับเหมาจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจาก VOLT MARKETPLACE ทั้งนี้ช่าง/ผู้รับเหมายินยอมรับโดยอัติโนมัติที่ในการใดๆที่ตลาดออนไลน์VOLT MARKETPLACEดําเนินการ
8. การปฏิบัติงิานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
8.1. ช่าง/ผู้รับเหมาจะจัดหาคนงานที่มีฝีมือดีปฏิบัติงานได้ตาม “ข้อกําหนดและเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการติดตั้ง ผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ “voltmarketplace.com” ที่ VOLT MARKETPLACE กําหนด มีความขยันขันแข็ง และมีความประพฤติดี มาปฏิบัติงานที่รับทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยมีจํานวนผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับปริมาณงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องได้ผลสมบูรณ์และส่งมอบงานได้ตามเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ในกรณีที่คนงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานของช่าง/ผู้รับเหมามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้นี้ช่าง/ ผู้รับเหมาต้องรีบดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และ/หรือ เปลี่ยนตัวคนงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวทันทีที่ได้รับแจ้งจาก VOLT MARKETPLACE
8.2. ช่าง/ผู้รับเหมาต้องเป็นผ้จูดัหาอปุกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็นให้พร้อมปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อยู่เสมอรวมทั้งเครื่องแบบและเครื่องป้องกันอุบัติภัยส่วนบุคคลทุกชนิด เช่น เข็มขัดนิรภัย , หน้ากาก และถุงมือ ด้วยค่าใช้จ่ายเป็นของช่าง/ผู้รับเหมาเอง ทั้งสิ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานที่รับทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ความปลอดภัยและสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ VOLT MARKETPLACE อย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดให้มีระบบการป้องกันอุบัติเหตและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงานของช่าง/ผู้รับเหมา ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
8.3. เพื่อให้การปฏิบัติงานช่าง/ผู้รับเหมาดําเนินได้ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ช่าง/ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการติดตั้ง ผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ “voltmarketplace.com” ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และที่ VOLT MARKETPLACE จะกําหนดต่อไปในอนาคต รวมทั้งจะต้องควบคุม และรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่รับทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้นี้ให้สําเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กําหนด
8.4. ช่าง/ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติงานที่รับทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ VOLT MARKETPLACE หรือบุคคลใด ๆ รวมทั้งจะปฏิบัติงานที่รับทำไม่ให้เกิดผลกระทบด้านเสียงฝุ่นละอองหรือมลพิษใดๆ
8.5. ช่าง/ผู้รับเหมาหรือผู้แทนของช่าง/ผู้รับเหมาต้องอยู่ประจําสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อให้ VOLT MARKETPLACE ติดต่อหรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานที่รับทำนี้ได้และการติดต่อกับผู้แทนของช่าง/ผู้รับเหมาให้ถือว่าเป็นการติดต่อกับช่าง/ผู้รับเหมาโดยตรง
8.6. ช่าง/ผู้รับเหมาจะต้องควบคุม ดูแลคนงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานของช่าง/ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามระเบียบการเข้า – ออกบริเวณ และการรักษาความปลอดภัยตามที่ VOLT MARKETPLACE และ/หรือ ลูกค้ากําหนดอย่างเคร่งครัด
8.7. ไม่อนุญาตให้ ช่าง/ผู้รับเหมา ติดต่อรับงานโดยตรงกับลูกค้าที่ติดต่อขอรับบริการติดตั้งผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ “voltmarketplace.com”เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก VOLT MARKETPLACE
9. การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามงานที่รับทำ
9.1. VOLT MARKETPLACE มีสิทธิให้คําแนะนําหรือเสนอแนะ และมีสิทธิเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของช่าง/ผู้รับเหมา ได้ตลอดเวลารวม ทั้งยังมีสิทธิยับยั้ง การดําเนินงานของช่าง/ผู้รับเหมาได้ หากเห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ในกรณีเช่นนี้ช่าง/ผู้รับเหมาจะต้องหยุดดําเนินงานโดยทันทีและจะดําเนินงานต่อไปเมื่อได้รับอนุญาตจาก VOLT MARKETPLACE
9.2. ช่าง/ผู้รับเหมายินยอมให้ VOLT MARKETPLACE หรือตัวแทนเข้าตรวจสอบวัสดุ และอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามที่รับทำรวมทั้งตรวจสอบและทดสอบความถูกต้องของงานตามงานที่รับทำได้ตลอดเวลาโดยช่าง/ผู้รับเหมาจะจัดส่งรายงานความคืบหน้าการ ปฏิบัติงานตามงานที่รับทำให้ VOLT MARKETPLACE ทราบตามรายละเอียดและช่วงเวลาที่ VOLT MARKETPLACE อาจกําหนดเพิ่มเติมภายหลัง
10. เงื่อนไขการจ่ายงานให้สมาชิกทีมช่าง/ผู้รับเหมาของ VOLT MARKETPLACE
10.1. ช่าง/ผู้รับเหมาตกลงและยินยอมให้ VOLT MARKETPLACE มีอํานาจในการจัดการและมอบหมายงานให้และมีอํานาจในการพิจารณาจัดหาช่างที่เหมาะสมกับงาน
10.2. ช่าง/ผู้รับเหมาต้องระบุ และอัพเดทตารางเวลางานของตนผ่านปฏิทินในระบบของ VOLT MARKETPLACE เสมอ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกวันสำรวจหรือติดตั้งตามวันเวลาว่างที่สะดวกของช่าง/ผู้รับเหมาได้
10.3. ช่าง/ผู้รับเหมาได้รับการจ่ายงาน และรายละเอียดของงานที่ถูกร้องขอตาม ประเภทงาน พื้นที่การรับงาน และเงื่อนไขของการรับงาน ตามที่ระบุไว้ในระบบที่มีการอัพเดทไว้ล่าสุดเท่านั้น หากช่าง/ผู้รับเหมาไม่สามารถรับงานได้ตามที่ได้กําหนดในปฏิทินตารางงาน หรือ รับงานแล้วมีการปฏิเสธภายหลังหรือไม่เข้าหน้างานตามที่ตกลง ช่าง/ผู้รับเหมา จะถูกหักคะแนน ถูกบันทึกประวัติในระบบตามเงื่อนไขของ VOLT MARKETPLACE และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหากถูกเรียกร้องจากลูกค้า
11. การตรวจรับและส่งมอบงานที่รับทำ
11.1. กรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าลูกค้ารับมอบงานและช่าง/ผู้รับเหมาส่งมอบงานที่รับทำ
11.1.1. เมื่อช่าง/ผู้รับเหมาปฏิบัติงานที่รับทำเสร็จทั้งหมดและถูกต้อง ช่าง/ผู้รับเหมาจะแจ้งให้ VOLT MARKETPLACE และลูกค้าและ/หรือ ตัวแทนของลูกค้าทราบโดยลูกค้าและ/หรือตัวแทนของลูกค้าจะตรวจและรับมอบงานที่รับทำให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วันนับแต่ช่าง/ผู้รับเหมาแจ้ง
11.1.2. กรณีลูกค้าตรวจสอบและพบว่างานที่รับทำไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้ ช่าง/ผู้รับเหมาจะรีบดําเนินการแก้ไขทันทีและเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ช่าง/ผู้รับเหมาจะแจ้งให้ VOLT MARKETPLACE และลูกค้า และ/หรือตัวแทนของลูกค้าทราบเพื่อให้ลูกค้า และ/หรือตัวแทนของลูกค้าตรวจสอบและรับมอบงานที่รับทำตามที่กําหนดในข้อ 11.1.1. ข้างต้นต่อไป
11.2. ช่าง/ผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับประกันงานที่รับทำแก่ลูกค้าโดยตรง
12. ข้อผิดพลาดข้อบกพร่องและการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของการบริการ
12.1. VOLT MARKETPLACE ตกลงจะจัดให้มีช่องทางเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนต่อการบริการที่ลูกค้าได้รับผ่านตลาดออนไลน์ VOLT MARKETPLACE ตกลงจะเป็นผู้เจรจากับลูกค้าและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นให้แก่ลูกค้ากรณีที่ต้องมีการแก้ไขงาน ช่าง/ ผู้รับเหมารับทราบว่าเป็นหน้าที่ของช่าง/ผู้รับเหมาที่จะต้องดําเนินการ อย่างไรก็ดีในกรณีที่มีความจําเป็นหรือช่าง/ผู้รับเหมา เพิกเฉยไม่ดําเนินการดังกล่าว VOLT MARKETPLACE อาจดําเนินการแทนช่าง/ผู้รับเหมาและช่าง/ผู้รับเหมาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการต่อไป
12.2. กรณีที่ลูกค้าติดต่อไปยังช่าง/ผู้รับเหมาโดยตรง ช่าง/ผู้รับเหมาตกลงจะแจ้งให้ลูกค้าติดต่อมายัง VOLT MARKETPLACE เพื่อให้ VOLT MARKETPLACE เป็นผู้ดำเนินการต่อไปเพื่อให้การบริการแก่ลูกค้าเป็นไปในรูปแบบเดียวกันตามที่ VOLT MARKETPLACE กําหนด
13. ค่าจ้างและการชำระ
13.1. VOLT MARKETPLACE และช่าง/ผู้รับเหมาตกลงคิดราคาค่าจ้างข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ในอัตราและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา (ฉบับช่าง) ที่ออกโดย VOLT MARKETPLACE โดยช่าง/ผู้รับเหมา ยินยอมให้ VOLT MARKETPLACE เป็นตัวแทนในการออกใบแจ้งหนี้แทนช่าง/ผู้รับเหมา และยินยอมให้ VOLT มีสิทธิที่จะยังไม่ส่งมอบเงินให้แก่ ช่าง/ผู้รับเหมา จนกว่าลูกค้า จะรับมอบงานเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ VOLT จะมอบเงินที่เก็บไว้แทน ช่าง/ผู้รับเหมาเป็นจำนวนร้อยละ 70 ของเงินที่ VOLT ได้ทำการยึดหน่วงไว้จนกว่าลูกค้ารับมอบงานเป็นลายลักษณ์อักษรและจำนวนเงินที่เหลืออีกร้อยละ 30 นั้น VOLT จะมอบให้แก่ช่าง/ผู้รับเหมาภายใน 30 วันนับแต่วันที่ลูกค้าได้รับมอบใบอนุญาตที่จำเป็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ด้วย
13.2. ช่าง/ผู้รับเหมา ยินยอมให้ลูกค้าหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกําหนด
13.3. VOLT MARKETPLACE จะโอนค่าบริการภายหลังจากที่ได้ทําการหักลบกลบหนี้ค่าธรรมเนียมของ VOLT MARKETPLACE ค่าประกัน ค่าเสียหายตลอดจนหนี้ใดๆ ที่ VOLT MARKETPLACE หรือลูกค้ามีสิทธิเรียกจากช่าง/ผู้รับเหมาแล้วเข้าบัญชีธนาคารของช่าง/ผู้รับเหมาตามที่ช่าง/ผู้รับเหมาแจ้งไว้กับ VOLT MARKETPLACE โดยใช้เวลาในการดําเนินการระหว่าง 8 - 15 วันโดยนับจากวันที่ลูกค้ายืนยันการรับมอบบริการ
13.4. ช่าง/ผู้รับเหมา ตกลงจะชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ คือค่าธรรมเนียมการขายบริการ ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินธนาคาร และค่าธรรมเนียมทางการตลาด โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่ง ช่าง/ผู้รับเหมาจะต้องยินยอมให้ VOLT เก็บภาษีได้ตามกฎหมายที่กําหนด นอกจากนี้ค่า ธรรมเนียมตามข้อนี้เป็นจํานวนที่ยังไม่ไ่ด้หักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายซึ่งช่าง/ผู้รับเหมาจะหักค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด และออกเอกสารหัก ณ ที่จ่ายให้ VOLT MARKETPLACE ทันที
13.5. ช่าง/ผู้รับเหมายินยอมให้ VOLT MARKETPLACE หักเงินประกันตามกําหนดและจะมีผลผูกพันไปจนถึงระยะเวลาสิ้นการรับประกัน
13.6. ค่าจ้างตามข้อ 13.1. เป็นค่าจ้างที่เหมารวมการปฏิบัติงานที่รับทำนี้ทั้งหมด รวมทั้ง ค่าวัสดุ หรือสินค้า ค่าสัมภาระ เครื่องมือ เครื่องใช้ ค่าแรงงานคนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ไว้ทั้งหมดทุกประการแล้ว ซึ่งที่ช่าง/ผู้รับเหมาจะเป็นผู้จัดหาให้กับ VOLT MARKETPLACE
13.7. ช่าง/ผู้รับเหมาตกลงให้ VOLT MARKETPLACE เป็นผู้ออกเอกสารใบเสร็จรับเงินแทนโดยประกบแนบกับสําเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ใช้ขึ้นทะเบียนช่าง/ผู้รับเหมากับทาง VOLT MARKETPLACE
13.8. หากในกรณีที่ช่าง/ผู้รับเหมาผิดนัด หรือทํางานล่าช้ากว่าแผนที่กําหนดหรือการติดตั้งไม่ได้รับการยอมรับจากเจ้าของงาน/ลูกค้าก่อน และ VOLT MARKETPLACE ตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้มาตรฐานจนต้องมีการเปลี่ยนแปลงทีมช่าง/ผู้รับเหมา เข้าไปแก้ไขงาน ทางทีมช่าง/ผู้รับเหมา จะไม่ได้รับเงินค่าจ้างติดตั้งใดๆทั้งสิ้น ตามงวดงานหรือข้อตกลงนั้นๆ
13.9. ในกรณีที่ช่าง/ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อไขฉบับานี้และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามที่ VOLT MARKETPLACE แจ้งให้ดําเนินการ VOLT MARKETPLACE มีสิทธิดําเนินการใดๆตามที่เห็นสมควรเช่น การชะลอการจ่ายเงินหรือระงับการจ่ายเงินชั่วคราว เป็นต้น
14. ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ
14.1. เพื่อเป็นการตอบแทนการอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ช่าง/ผู้รับเหมาตกลงจะชําระค่าธรรมเนียมการขายบริการบนตลาดออนไลน์ “VOLT MARKETPLACE” ค่าธรรมเนียมการชําระเงินค่าธรรมเนียมการโอนเงินธนาคาร ค่าธรรมเนียมทางการตลาด รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นใดตามรายละเอียดที่ปรากฏตามอัตราค่าธรรมเนียมในเอกสารภาคผนวก A.3
14.2. ค่าธรรมเนียมตามข้อนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มโดยช่าง/ผู้รับเหมายินยอมให้ VOLT MARKETPLACE เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราที่กฎหมายกําหนดและ VOLT MARKETPLACE จะออกใบกํากับภาษีให้มีจํานวนเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บและส่งมอบให้แก่ช่าง/ผู้รับเหมา ทันทีที่ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น (ถ้ามี) นอกจากนี้ค่า ตอบแทนตามข้อนี้เป็นจํานวนที่ยังไม่ได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่ จ่ายซึ่งช่าง/ผู้รับเหมาจะหักจากค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกําหนด(ถ้ามี) และออกเอกสารหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ VOLT MARKETPLACE ทันที
15. การรับประกันงานที่รับทำ
ช่าง/ผู้รับเหมาตกลงรับประกันงานที่รับทำตามเวลาที่แจ้งเงื่อนไขไว้กับลูกค้าโดยหากงานที่รับทำส่วนใดชํารุดเสียหายจากการใช้งาน ตามปกติ หรือเกิดจากความบกพร่องในการทํางานของช่าง/ผู้รับเหมา ช่าง/ผู้รับเหมาจะเข้าทําการซ่อมแซมทันทีที่ได้รับแจ้งจาก VOLT MARKETPLACE และ/หรือ ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏตามขอบเขตและเงื่อนไขการรับประกันงานติดตั้งในเอกสารภาคผนวก A.2
16. การโอนสิทธิและการช่วงงานที่รับทำ
16.1. ช่าง/ผู้รับเหมาตกลงจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องรวมทั้งสิทธิการรับเงินของตนที่เกิดมีขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้นี้ให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก VOLT MARKETPLACE
16.2. ช่าง/ผู้รับเหมาตกลงจะปฏิบัติงานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ด้วยตนเองเท่านั้น
17. เหตุสุดวิสัย
17.1. “เหตุสุดวิสัย”หมายความว่าเหตุใดๆอันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวัง ตามสมควร อันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะเช่นนั้นเช่นภัย ธรรมชาติ นํ้าท่วม สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง เป็นต้น
17.2. ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้เพราะเหตสุดวิสัย ฝ่ายนั้นจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบภายใน 7 วันนับแต่เหตสุดวิสัยนั้นเกิดขี้น
17.3. เมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นให้หน้าที่และความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายระงับลงชั่วคราว โดยแต่ละฝ่ายสิทธิจะได้รับการขยายระยะเวลาดําเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ออกไปเท่ากับระยะเวลาที่ต้องเสียไปอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนั้น
18. การรักษารหัสผ่าน
18.1. ช่าง/ผู้รับเหมาต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของช่าง/ผู้รับเหมาไว้เป็นความลับโดยต้องใช้เป็นการส่วนตัวเฉพาะช่าง/ผู้รับเหมารายนั้น
18.2. กรณีใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากรหัสผ่านของช่าง/ผู้รับเหมาให้ถือว่าเป็นคําสั่งดังกล่าวเป็นคําสั่งที่ถูกต้องของช่าง/ผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบในคําสั่งดังกล่าวทุกประการ
19. ข้อมูลลูกค้าและการบริการ
19.1. เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของตลาดออนไลน์ VOLT MARKETPLACE ตลอดจนระบบสนับสนุนต่างๆ ของ VOLT ช่าง/ผู้รับเหมา ยินยอมให้ VOLT เป็นเจ้าของข้อมูลและรายละเอียดของลูกค้าที่ซื้อบริการผ่านตลาดออนไลน์ VOLT MARKETPLACE รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคําสั่งซื้อหรือคําเสนอขอรับบริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ข้อมูล การชําระเงินและมีสิทธิใช้ข้อมูลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวนอกจากนี้ ในกรณีที่ VOLT MARKETPLACE มีความจําเป็นจะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม ช่าง/ผู้รับเหมาตกลงจะให้ข้อมูล เพิ่มเติมตามที่ VOLT MARKETPLACE แจ้งความประสงค์ โดยจะไม่ปฏิเสธการให้ข้อมูลโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรทั้งนี้ข้อมูลดัง กล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของตลาดออนไลน์ VOLT MARKETPLACEตลอดจนระบบสนับสนุนต่างๆ ของ VOLT
19.2. ช่าง/ผู้รับเหมาต้องไม่นำเสนอข้อมูลลูกค้าไปใช้เพื่อการอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก VOLT MARKETPLACE ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
20. การปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
ในกรณีที่ช่าง/ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติงานอันอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ VOLT MARKETPLACE โดย VOLT มีสิทธิบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้ทันที และช่าง/ผู้รับเหมายินยอมให้ระงับหรือหักเงินค่าบริการหรือเงินประกันรวมทั้ง ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ อีกทั้ง VOLT สามารถเรียกร้องเพื่อให้ช่าง/ผู้รับเหมาชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง อันเนื่องจากการบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ดังกล่าวให้แก่ VOLT MARKETPLACE ตามที่ VOLT MARKETPLACE เรียกร้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่ VOLT แจ้งให้ทราบ
ภาคผนวก A1
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการติดตั้งผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ “VOLT MARKETPLACE” ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้การเข้าเป็นผู้ให้บริการติดตั้งผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ “VOLT MARKETPLACE”
1. นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของช่าง/ผู้รับเหมา
1.1. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1.1.1. ช่าง/ผู้รับเหมาเข้าใจและยินยอมให้ VOLT MARKETPLACE เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของช่าง/ผู้รับเหมาได้ เช่น ที่อยู่ Email address และข้อมูลอื่นๆ โดย VOLT MARKETPLACE จะเก็บรักษาเป็นความลับสําหรับแต่ละช่าง/ผู้รับเหมานั้น VOLT MARKETPLACE จะไม่แก้ไขและเปิดเผยข้อมูลของช่าง/ผู้รับเหมาแก่บุคคลที่สามเว้นแต่การกระทําดังกล่าวเป็นกรณีจําเป็นซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ด้วย
1.1.1.1. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
1.1.1.2. เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของ VOLT
1.1.1.3. เพื่อความปลอดภัยของช่าง/ผู้รับเหมา หรือต่อสาธารณะ
1.1.1.4. เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของระบบหรือบริการที่ VOLT MARKETPLACE ได้ให้ไว้
1.1.2. VOLT MARKETPLACE ขอแนะนําให้ช่าง/ผู้รับเหมาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของ บริษัทอื่นที่เชื่อมโยงจาก ตลาดออนไลน์ VOLT MARKETPLACEนี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าบริษัทดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้หรือดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุคคลของช่าง/ผู้รับเหมาอย่างไร ทั้งนี้ VOLT MARKETPLACE ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดําเนินการตามที่ได้มีการ ประกาศไว้ในบริษัทดังกล่าวได้และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ หากบริษัทเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดําเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่บริษัทดังกล่าวได้ประกาศไว้
1.1.3. กรณีที่ช่าง/ผู้รับเหมาได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่ VOLT จะถือว่าช่าง/ผู้รับเหมาได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าวโดยชอบแล้วและ VOLT MARKETPLACE มีสิทธิที่จะนําข้อมูล ดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ ในข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้ทุกประการ
1.2. การใช้ข้อมูล
1.2.1. ช่าง/ผู้รับเหมาเข้าใจและยินยอมให้เก็บข้อมูลที่ช่าง/ผู้รับเหมาเปิดเผยทางตลาดออนไลน์ “voltmarketplace.com” ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ E-mail Address และรายละเอียดการชําระเงิน เพื่อนําไปวิเคราะห์ และ/หรือใช้เพื่อการซื้อบริการหรือบริการของช่าง/ผู้รับเหมารวมถึงการปรับปรุงการให้บริการการส่งข้อมูล ข่าวสาร และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ช่าง/ผู้รับเหมา
1.2.2. ช่าง/ผู้รับเหมายินยอมให้ VOLT MARKETPLACE ส่งต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลของช่าง/ผู้รับเหมากับบริษัทและบริษัทในเครือ VOLT เพื่อนําไปวิเคราะห์และใช้ตามที่กล่าวไว้ในข้อข้างต้นได้ โดย VOLT รับประกันว่า VOLT MARKETPLACE เหล่านี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของช่าง/ผู้รับเหมาหรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของช่าง/ผู้รับเหมาและจะดําเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนี้
1.3. การเปิดเผยข้อมูล
1.3.1. ช่าง/ผู้รับเหมารับรู้และยอมรับว่าข้อมูลของช่าง/ผู้รับเหมาจะถูกนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของ VOLT MARKETPLACE นี้ ข้อมูลของช่าง/ผู้รับเหมาอาจถูกเปิดเผยต่อ บุคคลอื่นที่ให้บริการแก่ช่าง/ผู้รับเหมา เช่น การให้บริการชําระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือช่องทางการชําระเงินอื่นการขนส่งเฉพาะในส่วนที่จําเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น
1.3.2. การรับส่งข้อมูลและการรับชําระเงินด้วยบัตรเครดิตทางอินเตอร์เน็ตได้เชื่อมต่อกับธนาคารหรือผู้ให้บริการผ่านระบบที่มีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงตามมาตรฐานสากลทั้งนี้ข้อมูลทางด้านการเงินใดๆของช่าง/ผู้รับเหมาจะถูกจัดเก็บไว้ที่ธนาคารหรือผู้ให้บริการชําระเงินเท่านั้นไม่มีการเก็บข้อมูลไว้ที่ฐานข้อมูลของ VOLT MARKETPLACE แต่อย่างใด
1.3.3. ช่าง/ผู้รับเหมารับรู้และยอมรับว่า VOLT อาจจําเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามคําสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามคําสั่งศาลเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีหรือตามที่กฎหมายกําหนด
1.4. ความปลอดภัยของข้อมูล
ข้อมูลของช่าง/ผู้รับเหมาจะได้รับการเก็บรักษาอย่างเป็นความลับตามมาตรการคุ้มครองรักษาความปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของ ช่าง/ผู้รับเหมาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด เพื่อไม่ให้มีการเปิดเผยใช้งานเปลี่ยนแปลงหรือทําลายโดยไม่เหมาะสมหรือส่งผลร้ายต่อช่าง/ผู้รับเหมาในกรณีที่ข้อมูล ของช่าง/ผู้รับเหมาถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย VOLT MARKETPLACE ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด
1.5. การเข้าถึงและการติดต่อเพื่อแก้ไขข้อมูล
1.5.1. ช่าง/ผู้รับเหมาสามารถเข้าถึงข้อมูลของช่าง/ผู้รับเหมาที่ให้ไว้ทางตลาดออนไลน์ “voltmarketplace.com” รวมถึงขอให้ VOLT MARKETPLACE แจ้งการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหากช่าง/ผู้รับเหมาประสงค์จะแก้ไข หรือ ลบข้อมูล หรือติดต่อเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของช่าง/ผู้รับเหมาช่าง/ผู้รับเหมาสามารถติดติอผ่านทาง VOLT MARKETPLACE
1.5.2. กรณีมีคําขอแก้ไขหรือลบข้อมูล ของช่าง/ผู้รับเหมา VOLT MARKETPLACE อาจขอให้ช่าง/ผู้รับเหมายืนยันตัว ตนก่อนที่จะดําเนินการตามคําขอของช่าง/ผู้รับเหมาหลังจากที่ VOLT ลบข้อมูลดังกล่าวออกตามคําขอแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการรวมถึงการใช้บริการตลาดออนไลน์ “voltmarketplace.com” ของช่าง/ผู้รับเหมา ทั้งนี้ VOLT อาจปฏิเสธคําขอของช่าง/ผู้รับเหมาหากการดําเนินการตามคําขอของช่าง/ผู้รับเหมาจะส่งผลกระทบต่อ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น หรือ VOLT MARKETPLACE มีความจําเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้ หรือคําขอของช่าง/ผู้รับเหมาเป็นคําขอที่ ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง
2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2.1. ช่าง/ผู้รับเหมาตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจะดําเนินการใดๆเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจาก VOLT MARKETPLACE ตามที่กําหนดไว้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เท่านั้น
2.2. เมื่อ VOLT ร้องขอ ช่าง/ผู้รับเหมาจะสนับสนุนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ VOLT MARKETPLACE ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ส่งให้อย่างเต็มความสามารถ เช่น การตอบสนองต่อคําร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงจะดําเนินการลบ และ/หรือคืนข้อมูลส่วนบุคคลให้ VOLT MARKETPLACE ทั้งหมดภายในเวลาที่ VOLT MARKETPLACE กําหนด
2.3. ช่าง/ผู้รับเหมาจะไม่ช่วงงานที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ผู้อื่นดําเนินการต่อเว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก VOLT อย่างไรก็ดีช่าง/ผู้รับเหมายังต้องเป็นผู้รับผิดชอบงานที่ช่วงไปนั้นรวมถึงต้องดําเนินการให้บุคคลที่รับช่วงงานปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
2.4. ช่าง/ผู้รับเหมาต้องแจ้งให้ VOLT ทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุการรั่วไหล การละเมิด การเข้าถึง ใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ส่วนบุคคลที่ตนได้รับจาก VOLT MARKETPLACE โดยไม่ได้รับอนญุาต
ภาคผนวก A.3
อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการในการใช้บริการของช่าง/ผู้รับเหมา – Commission Fee ค่าธรรมเนียมการขายบริการ คือค่าบริการการให้บริการพื้นที่และการดําเนินการต่างๆ ในตลาดออนไลน์ VOLT MARKETPLACE ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมตามข้อ 2และ 3โดยจะจัดเก็บเมื่อช่าง/ผู้รับเหมา บริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมการในการใช้บริการ= ราคางานบริการ (Gross Merchandise Value- GMV) x อัตราค่าธรรมเนียม (15-20%)
2. ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน Payment Fee ค่าธรรมเนียมการชําระเงินอัตราพิเศษคือ ค่าบริการที่ VOLT MARKETPLACE บริหารจัดการการโอนเงินค่าบริการให้แก่ช่าง/ผู้รับเหมา ผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ธนาคาร อัตราค่าธรรมเนียมการชําระเงินจะเป็นไปตามอัตราดังนี้
ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน = ราคางานบริการ (Gross Merchandise Value-GMV) x อัตราค่าธรรมเนียมการชําระเงิน (15-20%)
ทั้งนี้ราคาบริการที่ตั้งโดยช่าง/ผู้รับเหมาและเสนอให้กับผู้ซื้อบน VOLT MARKETPLACE จะเป็นราคาที่รวมค่าธรรมเนียมชําระเงินดังกล่าวนี้ไว้แล้ว
3. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินธนาคาร – Bank Transfer Fee ค่าธรรมเนียมการโอนเงินธนาคาร คือ ค่าบริการที่ VOLT MARKETPLACE บริหารจัดการการโอนเงินค่าบริการให้แก่ช่าง/ผู้รับเหมาผ่านทางธนาคาร โดยอ้างอิงค่าธรรมเนียมของธนาคารไทยพาณิชย์
4. ค่าธรรมเนียมทางการตลาด–Marketing Fee ค่าธรรมเนียมทางการตลาดคือค่าบริการเสริมที่ช่าง/ผู้รับเหมาสามารถเลือกใช้งานได้เพื่อส่งเสริมการขายสินค้า เช่น Service Advertisers เป็นต้น